Tag: حمیدرضا صمدی

می‌گویند سلطان محمود غزنوی شبی به خواب امیری در خراسان آمد. به‌یک‌باره تمام‌اندامش فروریخت و تنها چشمانش به‌جا ماند. امیر، از معبران تعبیر این خواب خواست. اندیشمندی از آن میان گفت که سلطان محمود هنوز نگران است که ملکش به دست دیگران افتاده. حالا را نمی‌دانم، اما شنیده بودم که پیش‌ترها هنگام برداشت انگور، باغبان‌ها در