به نام خداوند مهربان
سعی و تلاش در بازتاب جانِ کلام و اخبار ؛ رسالت آگاهی بخشی و انعکاس حقایق مستور ، یکی از ارکان توسعه حاکمیت ملی توسط دولت و ملت است؛ ایجاد ثبات اخلاقی و بازدارندگی از هرج و مرج و بی انضباطی مالی پرهیز از خطا و سوءاستفاده مدیریتی در سطح خرد تا کلان نیازمند حضور موشکافانه می باشد. فعال این وادی شناخت و کشف حقیقت با شرفِ فهم و قلم و لنز دوربین، همان خبرنگار جسور و تیزبین است که تقویم امروز 17 مرداد ماه به نام او زینت گرفته، خبرنگار مروج انسانیت راستین است؛ او وظیفه خطیر آگاه شدن و آگاهی بخشی را به رسم امانت قدر می شناسد، خبرنگار گرامی روزت مبارک