آقایان دکتر حریفی فرد رئیس دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی و دکتر کلباسی عضو هیاًت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی، در مورخ 16بهمن باهدف دعوت شرکت پرتو فرازان به دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران در دانشگاه خوارزمی در این شرکت حضور به عمل آوردند.

ازجمله دستاوردهای حضور نامبردگان می‌توان به  آشنایی با توانایی‌های دانشی و صنعتی پرتو فرازان در تولید کاتالیست، ایجاد پل ارتباطی فی‌مابین صنعت و دانشگاه، ابراز آمادگی هیاًت علمی دانشگاه خوارزمی جهت معرفی نخبگان و کارآموز درزمینه‌های مرتبط، ابراز آمادگی کادر مدیریتی دانشگاه خوارزمی جهت معرفی توانایی‌های صنعتی شرکت پرتو فرازان و دیگر شرکت‌های گروه معظم رایزکو.