موسسه آموزشی اورند

سرمایه گذار(خیر نیکوکار): آقای دکتر صمدی

مشاور : مهندسین مشاور نقش مهرآب

تعداد کلاس: دارای ۲۸ کلاس

تعداد طبــقات :۴ طبـقه سازه ای

سطح زیربنا: حدودا۵۰۰۰ متر مربـع

تعداد ساختمان : ۲ عدد ساختمان مجزا