مجتمع مسکونی

۲۲۴واحد مسکونی با امکانات کامل

۲۹۰۰۰مترمربع زیربنای مفید

۱۴ بلوک ۱۶ واحدی

درمانگاه

دندانپزشکی

کتابخانه

سالن ورزشی

سالن بدنسازی

مهدکودک