عناصر – جداول قیمت گذاری

سبک اول

رنگ آمیزی پس زمینه

استاندارد

تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
25 / MO

حق بیمه

تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
45 / MO

نهایی

تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
60 / MO

استاندارد

تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
25 / MO

حق بیمه

تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
45 / MO

نهایی

تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
60 / MO

استاندارد

تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
19 / ماه

حق بیمه

تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
39 / ماه

نهایی

تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
49 / ماه

استاندارد

تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
25 / MO

حق بیمه

تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
45 / MO

نهایی

تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
60 / MO

استاندارد

تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
25 / MO

حق بیمه

تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
45 / MO

نهایی

تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس
60 / MO

سبک دوم

کادر رنگی

استاندارد

25 / ماه
تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

حق بیمه

45 / ماه
تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

نهایی

60 / month
تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

استاندارد

25 / ماه
تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

حق بیمه

45 / ماه
تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

نهایی

60 / ماه
تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

استاندارد

25 / ماه
تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

حق بیمه

45 / ماه
تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

نهایی

60 / ماه
تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

استاندارد

25 / ماه
تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

حق بیمه

45 / ماه
تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

نهایی

60 / ماه
تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

استاندارد

25 / ماه
تنظیمات رایگان
10 گیگا بایت حافظه
100 گیگا بایت پهنای باند
2 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

حق بیمه

45 / ماه
تنظیمات رایگان
40 گیگا بایت حافظه
700 گیگا بایت پهنای باند
3 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس

نهایی

60 / ماه
تنظیمات رایگان
50 گیگا بایت حافظه
1 ترا بایت پهنای باند
5 سال گارانتی
حفاظت شده در برابر ویروس