عناصر – شمارش معکوس

پیش فرض

MM DD HH mm ss

Months
Days
Hours
Minutes
Seconds

کوتاه

DD HH mm ss

Days
Hours
Minutes
Seconds

گزینه های تمام رنگی

این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.

Months
Days
Hours
Minutes
Seconds
Months
Days
Hours
Minutes
Seconds
Months
Days
Hours
Minutes
Seconds