عناصر – کلیدها

دکمه های پیش فرض

کوچک
کوچک
متوسط
متوسط
دکمه های بزرگ
دکمه های بزرگ
کوچک
کوچک
متوسط
متوسط
دکمه های بزرگ
دکمه های بزرگ
کوچک
کوچک
متوسط
متوسط
دکمه های بزرگ
دکمه های بزرگ

رنگ های سفارشی

کوچک
کوچک
متوسط
متوسط
دکمه های بزرگ
دکمه های بزرگ
کوچک
کوچک
متوسط
متوسط
دکمه های بزرگ
دکمه های بزرگ
کوچک
کوچک
متوسط
متوسط
دکمه های بزرگ
دکمه های بزرگ

پهنای حاشیه

بدون حاشیه
بدون حاشیه
حاشیه 1 پیکسلی
حاشیه 1 پیکسلی
حاشیه 3 پیکسلی
حاشیه 3 پیکسلی
بدون حاشیه
بدون حاشیه
حاشیه 1 پیکسلی
حاشیه 1 پیکسلی
حاشیه 3 پیکسلی
حاشیه 3 پیکسلی
بدون حاشیه
بدون حاشیه
حاشیه 1 پیکسلی
حاشیه 1 پیکسلی
حاشیه 3 پیکسلی
حاشیه 3 پیکسلی

آیکون های دکمه ها

چپ آیکون
چپ آیکون
چپ آیکون
چپ آیکون
راست آیکون
راست آیکون
راست آیکون
راست آیکون
بالا آیکون
بالا آیکون
بالا آیکون
بالا آیکون
پایین آیکون
پایین آیکون
پایین آیکون
پایین آیکون