شرکت ها و حوزه های فعالیت

خودروسازی و قطعات خودرو

مسئولیت های اجتماعی

  • مهراب بهشت

  • درمانگران اورند پیشرو

  • موسسه خیریه نیکوکاران راز